Aktualitet

Këto do të jenë tarifat e reja të ujit

+

ujjdip
Enti Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë ka miratuar tarifat e reja për Bashkinë Tiranë, sipas të cilave çmimi i ujit për konsumatorët është rritur me 44 %. Sipas vendimit te publikuar ne faqen e vet ERU, jepen detaje te vendimit dhe tabelat perkatese me cmimet e reja. Komisioni Kombëtar Rregullator, vendosi:
1. Miratimin e tarifave për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a si më poshtë :
3. Pagesa rregullatore vjetore për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a do të jetë 0.6 % e të ardhurave vjetore të parashikuara nga aktiviteti

Screenshot 2017 11 14 Vendim 47 2017 UK Tirane pdf

Screenshot 2017 11 14 Vendim 47 2017 UK Tirane pdf1

Screenshot 2017 11 14 Vendim 47 2017 UK Tirane pdf2
4. Vendimi i Komisionit Kombëtar Rregullator nr. 40, datë 22.12.2011 “Për miratimin e tarifave të ujit për konsum publik për Sha UK Tiranë” shfuqizohet.
5. Ky vendim hyn në fuqi më 01.01.2018 dhe është i vlefshëm deri në miratimin e tarifave të reja